Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

Дипломни работи


1. Народната приказка и нейното място в детската градина при 4-5 годишните деца- (101стр.)
2. Моделът на семейните взаимоотношения като фактор във формирането представите на пет - шестгодишните деца за семейството - (78стр.)
3. Формиране на умения за екологическо прогнозиране у пет-шестгодишните деца - (43стр.)
4. Възможност за усвояване на социални роли от 5-6-годишните деца в процеса на опознаване на обществената действителност - (85стр.)
5. "Усвояване на пространствените отношения у 5 - 6 годишните деца" (86стр.)
6. Възможностите на инструменталната музика за рисунките по впечатление на 6 - 7 годишните деца (77 стр.)
7. Детската церебрална парализа-етиология и лечение (74стр.)
8. Особености на фонемния гнозис и отражението му върху артикулационните способности на децата от предучилищна възраст (67 стр.)
9. Педагогически възгледи и дейност на Неофит Бозвели (85стр.)
10. Възпитанието и развитието на ромските деца в неравностойно социално положение (91стр)
11. Педагогическата теория на Димитър Кацаров (95 стр.)
12. Състояние на проблема за моделирането в езиковото обучение (57 стр.)
13. Биологични, психологически и социални аспекти на появата на готовността на детето за постъпване в ДГ (83 стр.)
14. Дисграфията – изолирано нарушение или част от специфичното нарушение на способността за учене при децата от начална училищна възраст (97 стр.)
15. Ограмотяването на децата чрез игрови компютърни технологии и игри при  подготовката им за училище (85 стр.)
16. Социалните взаимоотношения в училище: директор-учител (89 стр.)
17. Фрустрация, депресия и агресивност при деца лишени от родителски грижи (113 стр.);
18.Ролята на детските парти клубове за естетико-художественото развитие на децата в предучилищна възраст (76 стр.)
19.Взаимодействието между институциите по превенция на противоправното поведение на подрастващите на общинско ниво (113 стр.)
20.Образите на приказните светове в прозата за деца и юноши и ролята им във възпитателния процес (79 стр.)
21. Обратната връзка при преподаването – функции и измерване (89стр.)
22.Медико-социални проблеми на хора в третата възраст пребиваващи в домове за медико-социални грижи (86 стр.)
23.Отношението към децата с високи учебни постижения в училище (96 стр.)
24.Специфика на разпадане на речта при лица с афазия (81 стр.)
25. Честота на разпространение на ротацизъм при деца на 6 и 7 годишна възраст от масовото училище (79стр.)
26. Ученическите пособия в първоначалните училища в Русенското окръжие 1900- 1918 г. (50 стр.)
27.Превантивно-педагогически аспекти на противодействието на детската престъпност (111 стр.)
28. Групата на връстниците и влиянието й върху жизнените стратегии на индивида (63 стр.)
29. Проблемът за индивидуалността и афекта в творчеството на проф. Спиридон Казанджиев (54 стр.)

                                        назад

 

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881