Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

ПСИХОЛОГИЯ

Дипломни работи


1. Родителски стратегии при деца с разведени родители и при нормални семейства (100стр.)
2. Ценностните ориентации и нагласи при деца от Дом за деца и юноши (62стр.)
3. Нивото на интелигентност и степента на мотивацията за постижения при юноши (17 - 19 г.)(120стр.)
4. Психосексуално развитие на 3-7 годишното дете - (70стр.)
5. Организационна култура и качество на трудовия живот /удовлетвореност, субективно благополучие, стрес/ в услугите с недвижимо имущество (85стр.)
6. Психологически особености на извършители на хулигански прояви шофиращи в нетрезво състояние (64 стр.)
7. Факторът “самооценка” при извършителите на хулигански прояви и възможностите за пробационна работа с тях (64 стр.)
8. Личностно-психологически особености на пробационните клиенти – извършители на хулигански деяния (69 стр.)
9. Връзката между привързаността и несъзнаваният образ на тялото (43 стр.)
10. Изследване на професионалния стрес при специалистите по здравни грижи в МБАЛСМ “Пирогов” (71 стр.)
11. Психологически аспекти на управлението на педагогическия персонал (86 стр.)
12. Удовлетвореност от труда на служителите от супермаркети “Хран комерс” (75стр.)
13. Междуполови различия в нагласите за лична професионална реализация. Влияние на трудовата ситуация и ролевите модели в семейството върху нагласите за лична професионална реализация (63 стр.)
14. Зависимост към психоактивни вещества в юношеска възраст – социално психологически и клинични аспекти (85 стр.)
15. Възрастови специфики в привързаността към професионалната организация (85стр.)
16. Социално психологични проблеми на наркозависимите (56стр.)
17. Фамилни фактори във възникването на болестната зависимост от психоактивни     вещества (Сравнителен анализ между семейства със и без зависимост при децата)     (69стр.)
18. Болестна зависимост в юношеската възраст (58 стр.)
19. Наркомании (138 стр.)
20. Лидерът и поведението на масите (80 стр.)
21. Мотивация и икономическо поведение на личността (98 стр.)
22. Самооценката като предпоставка за пълноценно социално общуване и взаимодействие (51 стр.)
23. Превенция на агресивно и виктимно поведение при деца от масови училища и социални домове (86 стр.)
24. Общуването в социалната група като условие за социализация на нейните членове (70 стр.)
25. Ролята на общуването за повишаване на ефективността от съвместната дейност (77 стр.)
26. Семейно консултиране при терминални Пациенти (44 стр.)
27. Сравнителен анализ на личностовите и интелектуални промени при болни от идиопатична и симптомна епилепсия (84 стр.)
28. Стрес на работното място (64 стр.)
29. Сравнение на някои личностови характеристики по тестовете Гийсен и Залц-Епщайн между извършителите на предумишлено убийство и такива, реализирали същото деяние, вследствие на силен афект. (75 стр.)
30. Психо-соматични и сомато-психични корелации при остър вирусен хепатит (76стр.)
31. Среда и агресивност – ефекти на пола и институцията (академична и училищна) (62 стр.)
32. Видове страх и преодоляването на страха в поведението на човека (56 стр.)
33. Гещалтпсихологията – една класическа интерпретация на съзнанието (78 стр.)
34. Социалнопсихологичен климат, здраве и трудоспособност (93 стр.)
35. Стрес при промяна в организацията и справяне със стреса (57 стр.)
36. Проблема за самоопределянето на личността в стадия на юношеството (56 стр.)
37. Проблема за социализацията в социалната психология на личността: процеси, съдържание, ефективност (62 стр.)

Курсови работи

1. Клиентоцентриран подход на Карл Роджърс (8стр.)
2. За структурата на личността (Фройд)(13стр.)
3. Връзка между реч и мислене (40стр.)
4. Личностно и социално развитие през старостта (10стр.)
5. Бедствия и масово поведение (10стр.)
6. Различия, произтичащи от половата принадлежност (20 стр.)
7. Психология на сексуалността (20 стр.)
8. Психология на промяната (13 стр.)
9. Психология на християнина в концепцията на Ницше (17 стр.)
10. Психогенни хранителни разстрйства (23 стр.)
11. Памет и нарушения на паметта (19 стр.)
12. Насилието в обществото (16 стр.)
13. Социална политика към младежката престъпност (8 стр.)
14. Виктимизация – агресия в училище (6 стр.)
15. Психологически портрет на Симеон Сакскобурготски (8 стр.)
16. Методически и практически подходи за превенция и профилактика на поведението на децата, извършители на противообществени прояви и престъпления (23стр.)
17. Лидерът и тълпите (12 стр.)
18. Индивид, индивидуалност, личност (5 стр.)
19. Психодиагностика на психичните процеси (5 стр.)

                                        назад

 

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881