Начало

Теми

Поръчки

Форум

Мениджмънт и управление

Дипломни работи


   1. Възможности за усъвършенстване на комуникациите във фирма Арамекс    (70стр.)
   2. Бизнес план на транспортна фирма (82стр.)
   3. Бизнес план на обувна фирма (47стр.)
   4. Създаване на стратегии за смесени предприятия (69стр.)
   5. Разработване на общински стратегии (61стр.)
   6. Разработване на мениджърски бизнес проект (65стр.)
   7. Изграждане и функциониране на пенсионно-осигурителна кооперация (119стр.)
   8. Културният фактор и процеса на вземане на решение във фирмата (60стр.)
   9. Мотивация, подбор и развитие на персонала в туристическа фирма (80стр.)
   10. Фирмена култура и стратегия - особености в България (94 стр.)
   11. Бизнес-план на фирма "Панацея - 2001" (75 стр.)
   12. Бизнес план на търговска фирма (80 стр.)
   13. Стилове за управление в детската градина и оценка за тяхната ефективност    (76стр.)
   14. Управление на детска градина (83 стр)
   15. Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране    на    персонала в "ЗП-България" ЕООД - гр. София (88 стр.)
   16. Разработване на бизнесплан за разширяване дейността на Рекламно-   полиграфска    база “Сара” (84 стр.)
   17. Стратегическо маркетингово планиране на ДМСГД – Благоевград (64 стр.)
   18. Управление на човешките ресурси в ДМСГД – Габрово (67 стр.)
   19. Управление на процесите на прехода към Еврото (78 стр.)
   20. Организация на произвоството в индустриалната фирма (на примера на Комбинат    за цветни метали – Пловдив) (92 стр.)
   21. Система за оценяване на трудовото представяне (по примера на Актавис     АД)  (66стр.)
   22. Управление на възнагражденията в туристически фирми .Сравнителен анализ:    България – САЩ (88 стр.)
   23. Анализ на дейността по планиране на човешките ресурси във фирма АИИ    Дейтапроцесинг ООД (71 стр.)

Курсови работи

   1. Бизнес план за инвестиции (казус) (20стр.)
   2. Основи на стопанското управление (казус) (11стр.)
   3. Стратегически план на фирма (15стр.)
   4. Управление на операциите (12стр.)
   5. Маркетингово стратегическо планиране (22стр.)
   6. Стратегия за развитие на СД "Динамо" (22стр.)
   7. Комуникационни стратегии (30стр.)
   8. Бизнес план на "Хелиос 94"
   9. Управленска и информационна система в БАН(13стр.)
   10. Ценова стратегия на мебелна фирма (12стр.)
   11. Организация и технология на дейността на търговска верига Билла    (39стр.)
   12. Бизнес план на дизайнерска къща (19 стр.)
   13. Борба за предотвратяване на продължителната безработица в община    Айтос.Политика на заетост (32стр.)
   14. Усъвършенстване на организацията на производството в условията на    “Козметика” ООД (35 стр.)
   15. Стратегическо планиране на лечебните заведения – ДМСГД Благовград    (25 стр.)
   16. Стратегия за развитие на фирма “Бойар Истейтс” АД (12 стр.)
   17. Система за оценяване на трудовото представяне (13 стр.)
   18. Набиране и подбор на персонала (23 стр.)
   19. Предприемачеството като бизнес отношение (12 стр.)

                                        назад

 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881