Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

ФИНАНСИИ И КРЕДИТ

Дипломни работи

1. Финансов анализ на промишлена фирма (77стр.)
2. Финансов анализ на търговска фирма (72стр.)
3. Специфичните форми на разплащания на търговските банки в страната
4. Данъчно облагане в България - характеристики и тенденции в развитието
5. Ликвидност, платежоспособност и рентабилност на Търговска фирма
6. Управление на инвестиционния риск при проект за изграждане на хотел
7. Мястото на ревизионния контрол за ограничаване на корупцията и спекулата
8. Данъчно облагане на физически лица в Република България - същност, характеристики и перспективи
9. Управлението на финансовите потоци и ефективността от използването на производствения капитал на “Дружба” АД, гр.Пловдив. (89стр.)
10. Финансов анализ на фирма “Дружба” АД - Пловдив (87 стр.)
11. Технология на финансиране на фирмата. Сравнителен анализ и оптимизационни решения (70 стр.)
12. Управление на фирмени инвестиционни проекти (98 стр.)
13. Съпоставяне и избор на инвестиционни проекти на фирма “Пристанище Русе” (61 стр.)
14. Оценяване на реален инвестиционен проект на фирма Дружба АД – Пловдив (79 стр.)
15. Митнически режими и конвенции (75стр.)
16. Данъчно облагане на фирмите в България (95 стр.)
17. Глобален финансов пазар - еволюция и особености (60 стр.)
18. Кредитиране на населението от "Банка ДСК" ЕАД Петрич (75 стр.)
19. ДЦК като инструмент за привличане на капитал (86 стр).
20. Увеличаване на стойността на инвестициите във връзка с подобряване на условията на работа (107стр.)
21. Електронни банкови разплащания (43стр.)
22. Финансов анализ на фирма Мелина ООД (79 стр.)
23. Анализ на кредитоспособността на "Робифор" ООД - гр. Благоевград (54 стр.)
24. Ценни книжа (104 стр.)
25. Валутен борд (132 стр.)
26. Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство (70 стр.)
27. Организация на кредитната дейност на "Евробанк"АД (58 стр.)
28. Проблеми на печалбата и рентабилността на фирма “ДАРУКАР” АД – София (60 стр.)
29. Финансов анализ на фирмата (90 стр.)
30. Технологии за формиране капиталите на фирмата (75 стр.)
31. Методически особености на контрола върху семейното подоходно облагане (92 стр.)
32. Финансовият контрол като функция на финансовото управление на предприятието (по примера на строителна компания "Стройкомерс" ЕООД)(97 стр.)
33. Финансов анализ на дейността на Захарен комбинат “Кристал” АД – гр. Пловдив (94 стр.)
34. Методически подходи на външния контрол в сферата на здравеопазването /по пример на МБАЛ “Св. Петка – Българска”- гр. Нова Загора/ (118 стр.)
35. Особености на вътрешния банков контрол при управление на кредитната дейност на Булбанк АД (75 стр.)
36. Финансово управление на човешките ресурси в БЕЛЛА АД – Пловдив – инвестиционни аспекти (88 стр.)
37. Фирмени инвестиции в човешки капитал (67 стр.)
38. Финансово управление на човешките ресурси във фирмата – мотивационни аспекти и финансов ефект (63 стр.)
39. Междубанково разплащане в лева и валута (98 стр.)
40. Методи на управление на кредитния риск в търговска банка (96 стр.)
41. Стратегически промени в банковата система на България (65 стр.)
42. Раздържавяване в банковия сектор (60 стр.)
43. Потребителското кредитиране в Хеброс банк – особености и значение за финансовите резултати на банката (79 стр.)
44. Специфични форми на плащанията в международната търговия (73 стр.)

Курсови работи

1. Валутни фючърси - особености и схеми на реализация - (20 стр.)
2. Пазарът на ценни книжа в икономиките на Германия, Китай ,Украйна и България (11 стр.)
3. Нови банкови продукти - (40 стр.)
4. Потребителски кредити на банка (Hebros Bank – част от Уникредит Булбанк) (12 стр.)
5. Инвестиционен риск (23 стр.)
6. Заплашват ли дефицитите по платежния баланс на САЩ стойността на долара (8 стр.)

назад

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881